ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิปิกร ...มาแก้ว

ที่อยู่ :ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร.(053) 921-444
ต่อ 1600-1601 แฟกซ์ (053) 921-444 ต่อ 1600

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

- ผลงานทางวีดิทัศน

- องค์ความรู้สล่าล้านนา

- เฮือนใจ๋ยอง

- เฮินศิลป์ ใจ๋ยอง
..ศิลปะและประเพณีล้านนา

ประวัติและผลงาน

ชื่อ :   ลิปิกร     มาแก้ว

ตำแหน่ง  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์     ประจำคณะวิชาศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนาเขตพื้นที่พายัพ ช้างเผือก อ. เมือง  จ. เชียงใหม่ 50300 โทร 053 – 414250 –3

ประวัติการศึกษา :

-   โรงเรียนเมธีวุฒิกร ลำพูน

-   ปวช. - ปวส. คณะวิชาศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคพายัพ

-   ปริญญาตรี ศบ. จิตรกรรม ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

-   ปริญญาโท ศม. ศิลปะไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
     มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

การแสดงผลงานศิลปกรรม

แสดงเดี่ยวศิลปกรรม :

2545       ลายคำล้านนา ชุด พระบฏ ไร่แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

2546       ผลงานศิลปนิพนธ์ปริญญาโท ชุด มารผจญในลักษณะศิลปะพื้นบ้านล้านนา                วัดยางหลวง  อำเภอแม่แจ่ม   เชียงใหม่

เกียรติประวัติ :

  • รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง ครั้งที่ 25 มูลนิธิธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน พ.ศ. 2544
  • รางวัลดีเด่น ศิลปกรรมพานาโซนิค ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2538
  • รางวัลที่ 3 ศิลปกรรมความจงรักภักดี มูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ พ.ศ. 2539
  • รางวัลที่ 1 การประกวดผลงานศิลปะของกลุ่มลานนา เชียงใหม่ พ.ศ. 2533
  • รางวัลชมเชย ศิลปะนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต บริษัทโตชิบาไทยแลนด์จำกัด พ.ศ. 2533
  • ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิชาศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ เชียงใหม่ ประจำปี 2546

แนวความคิด :
          วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม ศิลปวัฒนธรรมล้านนา หล่อหลอมให้เป็นหนึ่งเดียวกับ ศิลปะศิลปะเป็นสื่อแสดงออกซึ่งตัวตนของข้าพเจ้า